miercuri, 20 ianuarie 2010

REGULI IN CAZ DE ACCIDENT

Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;
b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale;
c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare;
Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animală, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii.
Poliţia rutieră dispune măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare şi retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovadă fără drept de circulaţie.
Dacă deţinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii prevăzute la alin anterior, poliţia rutieră dispune radierea din evidenţă a vehiculului.
Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat să ia măsuri de anunţare imediată a poliţiei, să nu modifice sau să şteargă urmele accidentului şi să nu părăsească locul faptei.
Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă de producerea unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, precum şi în situaţia în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este obligată să anunţe de îndată poliţia şi să apeleze numărul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112, existent în reţelele de telefonie din România.
Este interzis oricărei persoane să schimbe poziţia vehiculului implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, să modifice starea locului sau să şteargă urmele accidentului fără încuviinţarea poliţiei care cercetează accidentul.
Conducătorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorului autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicat într-un accident de circulaţie, le este interzis consumul de alcool sau de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.
În situaţia în care nu sunt respectate dispoziţiile aliniatului precedent, se consideră că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflectă starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.
Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi:
a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa;
b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.
Se exceptează de la obligaţiile prevăzute la aliniatul precedent:
a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii;
b) conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.
Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul, remorcă, tramvai sau moped a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.
Persoanele prevăzute la aliniatul precedent sunt exceptate de la obligaţia prezentării la unitatea de poliţie dacă există o asigurare facultativă în baza căreia pot fi despăgubite pentru avarierea vehiculelor respective.
Repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliţie sau, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor.
Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule avariate au obligaţia să ţină evidenţa proprie a reparaţiilor executate, potrivit legii, şi să comunice de îndată, la cererea poliţiei rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta.
În vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire, la solicitarea societăţilor din domeniul asigurărilor, autoritatea care are în evidenţă vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică acestora datele referitoare la proprietarii sau deţinătorii mandataţi ai vehiculelor.
La solicitarea Comisiei pentru supravegherea asigurărilor sau a societăţilor din domeniul asigurărilor, poliţia rutieră comunică acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor.
La solicitarea poliţiei rutiere, societăţile din domeniul asigurărilor comunică în termenul stabilit de aceasta copii ale documentelor referitoare la constatările amiabile de accidente înregistrate în evidenţa acestora sau alte date expres cerute, în condiţiile legii.

marți, 19 ianuarie 2010

SISTEMUL DE ASIGURARI AUTO

Impotriva riscurilor, a pericolelor, care-i afecteaza existenta ori ii prejudiciaza bunurile, asa cum sunt calamitatile naturale sau accidentele, omul cauta permanent sa se protejeze. Este vorba de nevoia de securitate.De-a lungul existentei sale, stradanile de prevenire a unor evenimente nedorite, de limitare a pagubelor pe care le genereaza si de inlaturare a efectelor lor au fost variate. Cu toate acestea insa, in fata unor evenimente mari generatoare de pagube, omul a ramas fara aparare.Intr-o incercare de definire a asigurarii comerciale se poate spune ca ea reprezinta modalitatea de protectie contra riscurilor (evenimentelor asigurate) prin trecerea acestora contra cost, asupra unei persoane juridice specializate, denumita asigurator, la nivelul caruia se formeaza fondurile necesare indemnizarii pagubelor sau prejudiciilor suferite de catre persoanele asigurate, denumite asigurati, in urma producerii evenimentelor asigurate.Prevederile actelor normative care reglementeaza asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila pot fi intelese si interpretate corect doar daca se cunosc sensul unor notiuni cum sunt:
1.Asiguratorul – este persoana juridica (societatea de asigurare) care isi asuma raspunderea acoperirii pagubelor produse bunurilor asigurate de diferite calamitati naturale ori accidente, de a plati suma asigurata in momentul producerii unui anumit eveniment in viata persoanelor asigurate sau de a plati o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde fata de terte persoane, in schimbul unei sume incasate de la asigurati, suma numita prima de asigurare.
2.Asiguratul – este persoana fizica sau juridica ce isi asigura diferitele bunuri impotriva anumitor calamitati naturale sau accidente sau persoana fizica ce se asigura impotriva diferitelor evenimente ce pot aparea in viata sa, de asemenea persoana fizica sau juridica ce se asigura pentru prejudiciul pe care l-ar putea produce unor terte persoane, in schimbul primei de asigurare platite asiguratorului.
3.Beneficiarul asigurarii – este persoana care conform contractului de asigurare, are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurata, fara insa ca acesta sa fie neaparat parte la contractul de asigurare. Beneficiarul, ca terta persoana este indicat precis in contractul de asigurare inca de la inceput sau poate fi desemnat pe parcursul derularii contractului sau uneori devine beneficiar in calitatea sa de mostenitor al asiguratului.
4.Contractantul asigurarii – este persoana fizica sau juridica apta de a incheia o asigurare, nu neaparat dovenind calitatea de asigurat.
5.Riscul asigurat – este acel fenomen sau complex de fenomene, care, prin producere, il obiga pe asigurator, datorita efectelor sale, sa platesca asiguratului (sau beneficiarului) despagubirea sau suma asigurata. Nu orice fenomen generator de pagube poate fi considerat risc asigurat.
– este acea parte din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea in momentul producerii evenimentului si ca constituie mobil al asigurarii. Aceasta reprezinta intotdeauna limita maxima a raspunderii asiguratorului sin pe baza ei se calculeaza prima de asigurare.
7.Prima de asigurare
– este aceea suma de bani, prestabilita, pe care asiguratul o plateste, in baza contractului de asigurare sau a legii, asiguratorului, in schimbul preluarii de catre acesta din urma a riscului asigurat si a consecintelor ce decurg din acesta.

ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PRIN EFECTUL LEGII PENTRU ACCIDENTE AUTO.
Existenta asigurarilor de raspundere civila permite acoperirea unor prejudicii – fie ele pagube sau vatamari corporale – produse de asigurat unor terte persoane – denumite generic terti pagubiti.
Notiunea de raspundere civila este foarte cuprinzatoare fiindca, in fapt, orice persoana raspunde pentru actele sale ori de cate ori acestea au drept consecinta producerea unor prejudicii altor persoane. Dar, de regula, prin asigurarea de raspundere civila sunt acoperite numai acele prejudicii produse de asigurat unor terte persoane ca urmare a unui accident.Prin legea 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania aceasta asigurare a ramas unica asigurare obligatorie din tara noastra. Motivatia instituirii obligativitatii pentru asigurarea de raspundere civila auto este legata de cresterea intr-un ritm accelerat a numarului de autovehicule care circula pe drumurile publice si, corespunzator, de sporirea pagubelor sau vatamarilor corporale produse prin accidentele de circulatie. In aceste conditii, protejarea victimelor accidentelor de circulatie a capatat o arie de interes social, asigurarea de raspundere civila neputand fi lasata la optiunea fiecarui proprietar de autovehicule. Din acest motiv asigurarea de raspundere civila pentru accidente auto a fost instituita prin lege.
In asigurarea prin efectul legii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule sunt incluse toate persoanele fizice si juridice care detin autovehicule, inmatriculate in Romania si autorizate sa circule pe drumurile publice.
DESPRE RCA.
Polita de asigurare RCA.
Raspundere Civila Auto este un contract incheiat intre posesorul unui automobil, persoana fizica sau juridica, si o companie de asigurari autorizata in acest sens, ce are drept unic scop despagubirea tertelor parti prejudiciate in urma accidentelor de circulatie.Cu alte cuvinte, asigurarea RCA acopera pagubele produse tertilor, din vina dumneavoastra in urma unui accident rutier. Spre deosebire de RCA,asigurarea CASCO este o asigurare facultativa si acopera pagubele pe care le-a suferit autovehiculul dumneavoastra. Polita RCA este valabila numai pe teritoriul Romaniei, in afara granitelor fiind valabila polita Carte Verde.Asigurarea RCA nu se adreseaza titularului sau, ci doar tertelor persoane care au fost pagubite din vina acestuia.
Pentru a asigura propriul automobil impotriva furtului sau a altor daunelor ce pot surveni, este necesara o polita de tip CASCO.
Conditii de utilizare.
Pentru a incheia o polita de asigurare RCA trebuie indeplinite urmatoarele conditii:autovehiculul sa fie inmatriculat / supus inmatricularii sau inregistrat in Romania asiguratul sa fie persoana inscrisa in documentele de identificare a autovehiculului / persoana pe numele careia urmeaza sa se inmatriculeze autovehiculul (este valabil si in cazul autovehiculelor achizitionate in leasing) prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului - certificat de inmatriculare/ carte de identitate / document care atesta dreptul de proprietate al persoanei care urmeaza sa inmatriculeze autovehiculul.Asigurarea incepe sa isi faca efectul doar daca a fost eliberata, contra unei prime de asigurare, pe o anumita perioada prestabilita, de catre o companie autorizata sa incheie RCA.Asigurarea RCA este pana in acest moment singura asigurare obligatorie cu caracter general impusa de statul roman. Aceasta asigurare se incheie pentru toate autovehiculele inmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania. Drept urmare, asiguratorii nu va pot refuza in momentul in care solicitati incheierea unei polite RCA.In mod automat, la incheierea unei polite RCA, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei, se incheie si o polita Carte Verde, care este echivalentul politei RCA atunci cand autovehiculul circula in strainatate.Pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate care nu detin un document „Carte Verde” valabil pe teritoriul Romaniei nu se incheie polita RCA. Exceptie de la acest caz fac autovehiculele inmatriculate in Spatiul Economic European, precum si cele din Elvetia, Croatia si Andorra.Pentru astfel de autovehicule se incheie asigurarea de frontiera pentru raspundere civila auto, eliberandu-se un „certificat de asigurare de frontiera” numai de catre asiguratorii RCA mandatati de biroul-asiguratorilor-auto-din-romania.
Limite de despagubire pentru anul 2010:
- pentru pagube materiale: normal 500.000 EUR
- pentru vatamari corporale si deces: 2.500.000 EUR
Pentru anul 2011:
- pentru pagube materiale: 750.000 EUR
- pentru vatamari corporale si deces: 3.500.000 EUR
Pentru anul 2012:
- pentru pagube materiale:1.000.000 EUR / eveniment
- pentru vatamari corporale si deces:5.000.000 EUR / eveniment.
Asiguratorii RCA acorda despagubiri si in urmatoarele cazuri:
- daca prejudiciile au fost produse din culpa conducatorului autovehiculului, respectiv in cazurile in care conducatorul autovehiculului, la data accidentului: autovehiculul fara consimtamantul explicit sau implicit al asiguratului;
-nu este titularul unui permis care sa ii dea dreptul sa conduca autovehiculul respective;
-nu a respectat obligatiile legale de ordin tehnic cu privire la starea si siguranta autovehiculului respective;
-indiferent de locul in care a fost produs accidentul de autovehicul (drumuri publice, incinte, drumuri inchise circulatiei publice, etc.), atat in timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii autovehiculului asigurat;
-pentru prejudiciile produse de dispozitivele sau instalatiile cu care au fost echipate autovehiculele (pluguri, lame, macarale, etc.), precum si pentru pagubele cauzate de remorci, semiremorci ori atase, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii accidentale a acestora de autovehicule;
-daca prejudiciul prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea autovehiculului, prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
-in cazul in care persoanele care solicita despagubiri pentru vatamari corporale sunt membrii familiei asiguratului, conducatorului auto sau oricarei alte persoane a carei raspundere civila este angajata intr-un accident de autovehicul (daca sunteti transportat intr-un autovehicul care produce un accident de circulatie si suferiti vatamari corporale, puteti cere despagubiri companiei de asigurari);
-acoperirea cheltuielilor facute in vederea limitarii pagubelor, daca au fost necesare ca urmare a accidentului si sunt probate cu documente justificative;
-in cazul autovehiculelor avariate care nu se mai pot deplasa prin forta proprie:
-acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului, cu exceptia cazurilor de dauna totala,cheltuielile de transport pana la localitatea de domiciliu al persoanelor transportate in autovehiculul avariat,cheltuielile de transport al marfurilor aflate in autovehicul, uplicate remorca/semiremorca uplicat de acesta,pana la destinatie;
-cheltuielile prevazute mai sus trebuie probate cu documente justificative.Pierderea politei RCA. Daca ati pierdut polita de asigurare RCA, asiguratorul dumneavoastra va poate elibera un duplicat.
Pasi de urmat:
1. Publicati intr-o editie tiparita a unui ziar de circulatie nationala seria si numarul politei RCA pe care o detineati.
2. Mergeti la o agentie sau o sucursala a companiei la care ati incheiat polita RCA impreuna cu:copia anuntului din ziar chitanta de plata a anuntului certificatul de inmatriculare al masinii actul de identitate
3. Scrieti o cerere prin care solicitati eliberarea unui duplicat al politei RCA pierdute
4. Pe baza acestor informatii asiguratul primeşte o polita de asigurare RCA cu datele celei pierdute, iar pe polita se mentioneaza "DUPLICAT la polita seria .............., eliberat la data de .............".
Restituirea primei de asigurare RCA.
In cazul in care ati radiat autovehiculul sau l-ati vandut, puteti solicita asiguratorului restituirea primei de asigurare.Pentru restituirea primei aferente perioadei ramase din asigurare (intre data radierii masinii si cea a expirarii valabilitatii politei RCA) va puteti adresa unei agetii sau sucursale a asiguratorului din localitatea in care locuiti impreuna cu urmatoarele documente:
- Copia certificatului de radiere, stampilat si datat de politie;
- Polita de asigurare RCA în original
- Copia documentului care certifica plata politei RCA (chitanta/OP)
- Cotorul vignetei RCA
- Cerere de restituire tip completata, semnata, iar, in cazul persoanelor juridice si stampilata.Dreptul la restituire se pierde daca a fost avizata (se afla in derulare un dosar de dauna) sau a fost platita o dauna pe polita in cauza.Exceptie de la posibilitatea restituirii.Politele RCA ale autovehiculelelor care sunt inregistrate in circulaţie in regim de leasing se transfera utilizatorului înscris în documentele de asigurare, la sfarsitul contractului de leasing.In aceasta situatie, asigurările obligatorii RCA raman in vigoare pana la expirarea perioadei de valabilitate inscrise in documentele de asigurare, fara modificarea primei de asigurare, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
-noii proprietari sunt utilizatorii prevazuti in documentele de asigurare; -asiguratorul a incasat prima de asigurare aferenta perioadei de valabilitate.
In cazul în care în perioada de valabilitate a contractului de leasing se schimbă utilizatorul, se încheie un nou contract si o noua polita de asigurare RCA, pentru noul utilizator.
DIFERENTA INTRE RCA SI CASCO
O polita CASCO este o asigurare care va protejeaza PROPRIUL VEHICUL de furt sau de eventualele daune pe care acesta le poate suferi, indiferent daca sunteti responsabil sau nu de producerea acestora in timp ce asigurarea RCA acopera.
PAGUBELE PRODUSE TERTILOR din vina dumneavoastra, ca urmare a unui accident rutier.
In forma sa cea mai simpla, o polita CASCO acopera urmatoarele riscuri:
1. Avarii:
- ciocniri, rasturnari, derapari, zgarieri, cadere in prapastie, cadere in apa, caderea unor corpuri pe autovehicul etc.
- actiuni rauvoitoare ale tertilor (vandalism)
- incendiu, trasnet, explozie
- grindina, inundatie, cutremur, prabusire sau alunecare de teren, avalanse de zapada.
2. Furt:
- furtul autovehiculului sau al unor parti componente ale acestuia (insotit de pagubele produse masinii in urma furtului sau tentativei de furt – geamuri sparte, incuietori stricate, inlocuirea seturilor de chei, etc.).
Obiectele asigurate pot fi orice vehicule rutiere autopropulsate, destinate transporturilor de bunuri sau persoane, inclusiv remorci / semiremorci / rulote tractate de acestea inmatriculate in Romania si aflate in posesia legala a asiguratului. Se pot asigura autovehiculele care au o stare buna de functionare, cu inspectia tehnica periodica inca valabila si care nu depasesc o anumita vechime (de obicei 12 ani).
Polita se incheie dupa inspectarea in prealabil a vehiculului de catre un reprezentant al companiei de asigurari, moment in care acesta va efectua si fotografii ale masinii, va nota imbunatatirile sau modificarile aduse masinii (daca este cazul - sistem audio nou, jante, etc.) si va constata eventualele daune existente care nu vor fi despagubite, intocmindu-se astfel un raport de inspectie semnat de ambele parti.
FRANSIZA:
-majoritatea companiilor de asigurari practica un sistem de fransiza pentru politele CASCO. Aceasta reprezinta partea din despagubire suportata de asigurat sau, cu alte cuvinte, ceea ce nu despagubeste asiguratorul. Fransizele pot fi aplicate sub forma de suma fixa (ex: 100 euro), sau ca procent din despagubire, defalcat pentru toate riscurile (furt total, dauna totala, furt partial sau dauna partiala). Astfel, presupunand ca polita prevede o fransiza de 100 euro, iar paguba este evaluata la 500 euro, atunci asiguratorul va despagubi doar contravaloarea a 400 euro.De la 1 iulie 2009, accidentele rutiere survenite pe teritoriul Romaniei, in urma carora au rezultat numai pagube materiale si in care au fost implicate doua vehicule, pot fi solutionate fara ca documentele de constatare sa fie intocmite de catre Politie, cu conditia ca formularul de constatare amiabila sa fie completat si semnat de catre ambii soferi implicati in accident.

NOUA PROCEDURA
Odata completat corect, formularul trebuie depus la companiile care, in baza acestuia, vor elibera documentele necesare intrarii in reparatie a autovehiculelor.
Depunerea formularului de catre oricare dintre cele doua parti implicate reprezinta avizare de dauna si obliga asiguratorul sa efectueze constatarea pagubelor si, apoi, sa stabileasca vinovatia.
Daca este un accident in care au fost implicate doar doua vehicule si din care au rezultat doar pagube materiale si formularele de constatare amiabila sunt completate corect si semnate de catre ambii soferi implicati in accident atunci indrumarea, de catre asigurator, a soferilor pentru protocolarea accidentului de Politie este interzisa.
CE NE ASTEAPTA?
Constatul amiabil conduce, din perspectiva conducatorilor auto, la simplificarea procedurii,de cele mai multe ori birocratice, care trebuie urmata, ca si consecinta a unui accident. De asemenea, constatul amiabil conduce la scurtarea procedurilor de recuperare a prejudiciilor in caz de accidente de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale si reprezinta o alternativa in solutionarea lor, protocolarea acestora de catre organele de politie ramanand in vigoare in conditiile legii.
Totul despre Carte Verde.
Polita
este corespondentul politei de asigurare RCA atunci cand circulati in afara granitelor Romaniei.
Astfel, daca sunteti vinovat de producerea unui accident de circulatie in strainatate, cei prejudiciati vor fi despagubiti prin polita dumneavoastra Carte Verde. In acelasi timp, daca, pe teritoriul Romaniei, sunteti accidentat de un autovehicul inmatriculat in afara tarii noastre, veti fi despagubit prin polita Carte Verde a respectivului sofer/autovehicul.
Incepand cu 2007, Cartea Verde este parte integranta a politei RCA.
Acest fapt inseamna ca, odata ce ati incheiat o polita RCA, veti cumpara automat si polita Carte Verde.In Romania acest sistem este in responsabilitatea BAAR-Biroul Asiguratorilor Auto din Romania care reprezinta organismul ce reuneste societatile de asigurare din Romania autorizate sa practice asigurarea de raspundere civila auto obligatorie si, dupa caz, si mandatate sa elibereze documente de asigurare de raspundere civila auto Carte Verde.
Sistemul Carte Verde a fost creat in 1949 si, in prezent, 45 de tari din Europa si din jurul Marii Mediterane, precum si Rusia si Iran. Teritorialitatea politei Carte Verde.
Cartea Verde eliberata odata cu polita RCA, va avea valabilitate in mod obligatoriu in Statele Spatiului Economic European, in Elvetia, Croatia si Andora. Pentru celelalte state ale caror Birouri Nationale au aderat la Sistemul International Carte Verde (cum ar fi: Moldova, Ukraina, Rusia, Turcia, Serbia,Muntenegru, etc), asiguratorii pot acorda acoperire in baza Cartii Verzi eliberate odata cu polita RCA, obliga sunt obligate sa faca acest lucru.Pe spatele politei Carte Verde puteti gasi adresele birourilor asiguratorilor auto din tarile respective, unde va puteti adresa in caz de accident.
Tarile incluse in polita standard sunt urmatoarele:
(A)Austria
(AND) Andorra
(B) Belgia
(BG) Bulgaria
(CH) Elvetia
(CY) Cipru
(CZ) Cehia
(D) Germania
(DK) Danemarca
(E) Spania
(EST) Estonia
(F) Franta
(FIN) Finlanda
(GB) Marea Britanie
(GR) Grecia
(H) Ungaria
(HR) Croatia
(I) Italia
(IRL) Irlanda
(IS) Islanda
(L) Luxemburg
(LT) Lituania
(LV) Letonia
(M) Malta
(N) Norvegia
(NL) Olanda
(P) Portugalia
(PL) Polonia
(RO) Romania
(S) Suedia
(SK) Slovacia
(SLO) Slovenia.
Identificare Corespondent Carte Verde.
Pentru a afla corespondentul din Romania al unei societati de asigurare din strainatate va recomandam sa va adresati baar-biroul-asiguratorilor-auto-din-romania.Veti avea nevoie de urmatoarele detalii:
-tara asiguratorului
– primele litere din rubrica numarul 4 de pe formularul Carte Verde codul asiguratorului
– codul din rubrica numarul 4 de pe formularul Carte Verde denumirea asiguratorului – numele aflat la rubrica numarul 8 de pe formularul Carte Verde
- data accidentului – data la care a avut loc accidentul
- locul accidentului - judetul in care a avut loc accidentul.
Pentru orice probleme legate de gestionarea cazului dumneavoastra, va recomandam sa va adresati direct BAAR .